Cyberbezpieczny Samorząd

Celem konkursu Cyberbezpieczny Samorząd jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa.


Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” jest kluczowym przedsięwzięciem mającym na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST) w Polsce. W dobie rosnących zagrożeń cybernetycznych, szczególnie istotne jest, aby samorządy były wyposażone w odpowiednie narzędzia i wiedzę do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa.

Celem projektu jest wzmocnienie odporności systemów informacyjnych JST oraz podniesienie poziomu ich gotowości do przeciwdziałania atakom cybernetycznym. Projekt zakłada wsparcie finansowe dla JST w zakresie wdrażania i aktualizacji polityk bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem oraz podnoszenia kompetencji personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo cyfrowe. Środki mogą być przeznaczone na zakup, wdrożenie i konfigurację systemów oraz urządzeń i usług zwiększających bezpieczeństwo cyfrowe.

W ramach zwiększania bezpieczeństwa cyfrowego, SOFTRONIC oferuje szereg szkoleń, które mogą być szczególnie wartościowe dla JST. Przygotowaliśmy również specjalną promocję, w której oferujemy 20% rabatu na nasze szkolenia, wspierając tym samym rozwój kompetencji niezbędnych do skutecznego zarządzania cyberbezpieczeństwem.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i wspólnego budowania bezpieczniejszej cyfrowo administracji publicznej!

Poniżej znajdziecie Państwo więcej szczegółów na temat usług kwalifikowanych w ramach grantu.
 

WYDATKI W OBSZARZE ORGANIZACYJNYM

WYDATKI W OBSZARZE KOMPETENCYJNYM

WYDATKI W OBSZARZE ORGANIZACYJNYM

Nasi audytorzy posiadają wymagane kwalifikacje oraz stosowne certyfikaty uprawniające do przeprowadzania audytów KSC, NIS2, KRI, SZBI według normy ISO/IEC 27001.

 

AUDYT CYBERBEZPIECZEŃSTWA

W ramach audytu cyberbezpieczeństwa dokonywana jest weryfikacja czy organizacja spełnia wymagania i obowiązki wynikające ze stosownych przepisów oraz rynkowych standardów i dobrych praktyk, np. ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), dyrektywy UE NIS2, wymagań KNF. Analizie podlega dokumentacja i inne dane, w tym dane systemowe, przeprowadzane mogą być wywiady, wykonywane testy i oględziny. Na zakończenie audytu przygotowywany i przedstawiany jest raport z audytu zgodności.

 

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI WG NORM ISO/IEC 27001

Norma ISO/IEC 27001 to zestaw wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych w sieci oraz systemach informatycznych. W trakcie audytu dokonujemy weryfikacji, czy informacje w organizacji są skutecznie chronione. Identyfikujemy potencjalne luki w zastosowanych zabezpieczeniach. Weryfikujemy, czy firma posiada wszelkie wymagane przez normę procedury i polityki, chroniące przed wyciekiem danych oraz cyberatakami. Audyt bezpieczeństwa informacji wg normy ISO/IEC 27001 polega na kompleksowym przeglądzie procedur i polityk bezpieczeństwa firmy oraz analizie ich stosowania w praktyce. Na koniec audytu otrzymują Państwo raport z informacjami o stwierdzonych niezgodnościach oraz wskazówkami co do działań naprawczych. Pomagamy budować od podstaw profesjonalne systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodne z normą ISO/IEC 27001, dzięki czemu możemy uniknąć wielu współczesnych zagrożeń oraz pozwalają ubiegać się o Certyfikat ISO/IEC 27001. SZBI to zestaw procedur i polityk, dopasowany do celu i procesów firmy, chroniący dostępność, poufność, integralność i autentyczność przechowywanych danych oraz zapewniający ciągłość działania na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. W ramach wdrożenia SZBI dokonywany jest przegląd struktury organizacyjnej i procesów w firmie oraz przeprowadzana inwentaryzacja i analiza aktywów. Na tej podstawie opracujemy komplet procedur i polityk, wymaganych przez normę ISO/IEC 27001 w stosunku do danej organizacji. W ramach wdrożenia SZBI szkolimy także pracowników. Jeżeli organizacja zdecyduje się wystąpić o Certyfikat ISO/IEC 27001 wydawany przez zewnętrzną akredytowaną jednostkę certyfikującą, asystujemy w tym procesie.

Przykładowy plan audytu:

 • 1. Ocena polityk i procedur bezpieczeństwa - analiza dokumentacji dotyczącej polityk, procedur i standardów bezpieczeństwa obowiązujących w organizacji. Weryfikacja, czy są one odpowiednio zdefiniowane, aktualne i przestrzegane.
 • 2. Zarządzanie tożsamością i dostępem - analiza procesów zarządzania tożsamością i dostępem do zasobów wewnętrznych. Weryfikacja, czy przydzielane są odpowiednie uprawnienia i czy nadania/odebrania dostępu odbywają się zgodnie z politykami bezpieczeństwa.
 • 3. Audyt systemów bezpieczeństwa - ocena zabezpieczeń antywirusowych, zaporowych oraz innych rozwiązań służących ochronie przed złośliwym oprogramowaniem.
 • 4. Monitorowanie zdarzeń bezpieczeństwa - weryfikacja czy organizacja ma odpowiednie rozwiązania do monitorowania i reagowania na niepokojące zdarzenia w środowisku IT.
 • 5. Szkolenia i świadomość pracowników - ocena działań podejmowanych w zakresie szkoleń z cyberbezpieczeństwa oraz poziomu świadomości pracowników na temat zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych.
 • 6. Weryfikacja zabezpieczeń fizycznych - ocena zabezpieczeń fizycznych, takich jak kontrola dostępu do budynków i poszczególnych pomieszczeń, monitorowanie za pomocą kamer.
 • 7. Zgodność z przepisami i standardami - sprawdzenie czy organizacja przestrzega odpowiednich przepisów i standardów związanych z bezpieczeństwem danych
 • 8. Analiza ryzyka - sprawdzenie skuteczności procesów związanych z analizą ryzyka. Ocena efektywności wdrażanych mechanizmów mitygujących ryzyka.
 • 9. Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa - ocena skuteczności zarządzania incydentami, pracy zespołów SOC oraz jakości dokumentacji dowodowej.
 • 10. Plany BCP I DRP - ocena planów ciągłości działania. Weryfikacja skuteczności przeprowadzanych analiz BIA, testowania procedur BCP oraz komunikacji kryzysowej.
 • 11. Zarządzanie dostawcami - ocena skuteczności zarządzania bezpieczeństwem dostawców. Przegląd umów, ocena definiowania, monitorowania i egzekwowania poziomów SLA.
 • 12. Środowisko chmurowe - ocena skuteczności zarządzania bezpieczeństwem w środowiskach chmurowych. Analiza scenariuszy zmiany lub wyjścia z środowiska chmurowego. Ocena skuteczności podziału odpowiedzialności, oceny mechanizmów kontrolnych i audytu dostawców chmury.
 • 13. Raportowanie i rekomendacje - realizacja audytu zostaje zakończona raportem zawierającym wyniki analizy, wykryte zagrożenia, zalecenia dotyczące ulepszeń oraz priorytety, które powinny zostać podjęte w celu wzmocnienia cyberbezpieczeństwa organizacji. Raport może stanowić uzasadnienie biznesowe do realizacji inwestycji i projektów zwiększających cyberbezpieczeństwo organizacji.

Ofertę cenową przygotowujemy indywidualnie po zapoznaniu się z Państwa oczekiwaniami, zapewniając rozwiązania idealnie dopasowane do specyfiki i potrzeb Państwa organizacji.

 

WYDATKI W OBSZARZE KOMPETENCYJNYM

 • Szkolenia dla pracowników JST budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony przed nimi.
 • Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wybranych przedstawicieli kadry JST, istotnych z punktu widzenia wdrażanej polityki bezpieczeństwa informacji i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej i informatyków w zakresie zastosowanych (planowanych do zastosowania) środków bezpieczeństwa.
 • Szkolenia powiązane z testami socjotechnicznymi, które będą weryfikować świadomość zagrożeń i reakcje personelu, w szczególności sposób postępowania specjalistów posiadających odpowiednie obowiązki w ramach SZBI w zgodzie z przyjętymi procedurami.
 • Możliwość realizacji szkoleń stacjonarnie w naszych ośrodkach, zdalnie w formule distance learning, jak również w Państwa urzędzie.
Price Icon

 

SZKOLENIA AUTORYZOWANE MICROSOFT

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 1 dzień (8h dydaktycznych)
Price Icon 1 400 PLN netto
Expert Icon beginner

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 4 dni (32h dydaktycznych)
Price Icon 3 650 PLN netto
Expert Icon expert

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 4 dni (32h dydaktycznych)
Price Icon 3 650 PLN netto
Expert Icon intermediate

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 4 dni (32h dydaktycznych)
Price Icon 3 650 PLN netto
Expert Icon intermediate

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 4 dni (32h dydaktycznych)
Price Icon 3 650 PLN netto
Expert Icon intermediate

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 4 dni (32h dydaktycznych)
Price Icon 3 650 PLN netto
Expert Icon intermediate

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 5 dni (40h dydaktycznych)
Price Icon 3 950 PLN netto
Expert Icon intermediate

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 5 dni (40h dydaktycznych)
Price Icon 3 950 PLN netto
Expert Icon beginner

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 4 dni (32h dydaktycznych)
Price Icon 3 650 PLN netto
Expert Icon intermediate

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 4 dni (32h dydaktycznych)
Price Icon 3 650 PLN netto
Expert Icon expert

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 5 dni (40h dydaktycznych)
Price Icon 3 950 PLN netto
Expert Icon intermediate

 

SZKOLENIA Z ZAKRESU CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 4 godziny dydaktyczne
Price Icon 300 PLN netto/osobę
Expert Icon beginner

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 1 dzień (8 godz. dydaktycznych)
Price Icon 990 PLN netto/osobę
Expert Icon beginner

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 2 dni (16 godz. dydaktycznych)
Price Icon 1 800 PLN netto/osobę
Expert Icon beginner

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 5 dni (40 godz. dydaktycznych)
Price Icon 3 200 PLN netto/osobę
Expert Icon beginner

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 3 dni (24 godz. dydaktycznych)
Price Icon 2 400 PLN netto/osobę
Expert Icon beginner

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 2 dni (16 godz. dydaktycznych)
Price Icon 1 800 PLN netto/osobę
Expert Icon beginner

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 2 dni (16 godz. dydaktycznych)
Price Icon 1 800 PLN netto/osobę
Expert Icon intermediate

 

SZKOLENIA AUTORYZOWANE COMPTIA

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 5 dni (40h dydaktycznych)
Price Icon 4 500 PLN

cena z egzaminem (CompTIA SYO-701) 6 250 PLN

Expert Icon beginner

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 5 dni (40h dydaktycznych)
Price Icon 4 500 PLN

cena z egzaminem (CompTIA CS0-003) 6 250 PLN

Expert Icon intermediate

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 5 dni (40h dydaktycznych)
Price Icon 4 500 PLN

cena z egzaminem (CompTIA N10-008) 6 250 PLN

Expert Icon intermediate

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 5 dni (40h dydaktycznych)
Price Icon 4 300 PLN

cena z egzaminem (CompTIA N10-008) 5 900 PLN

Expert Icon beginner

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 5 dni (40h dydaktycznych)
Price Icon 4 500 PLN

cena z egzaminem (CompTIA XK0-005) 6 100 PLN

Expert Icon beginner

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 5 dni (40h dydaktycznych)
Price Icon 4 500 PLN

cena z egzaminem (CompTIA SK0-005) 6 100 PLN

Expert Icon intermediate

SZKOLENIA AUTORSKIE SOFTRONIC

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 3 dni (24h dydaktycznych)
Price Icon 2 600 PLN netto/osobę
Expert Icon intermediate

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 5 dni (40h dydaktycznych)
Price Icon 3 200 PLN netto/osobę
Expert Icon beginner

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 5 dni (40h dydaktycznych)
Price Icon 3 200 PLN netto/osobę
Expert Icon beginner

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 2 dni (16h dydaktycznych)
Price Icon 1 800 PLN netto/osobę
Expert Icon beginner

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 5 dni (40h dydaktycznych)
Price Icon 3 200 PLN netto/osobę
Expert Icon intermediate

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 5 dni (40h dydaktycznych)
Price Icon 3 200 PLN netto/osobę
Expert Icon expert

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 5 dni (40h dydaktycznych)
Price Icon 3 200 PLN netto/osobę
Expert Icon beginner

Distance Learning / Warszawa / Poznań / u Klienta

Duration Icon 5 dni (40h dydaktycznych)
Price Icon 3 200 PLN netto/osobę
Expert Icon beginner

 

Abonament SOFTRONIC

Pakiet CYBERsecurity

Abonamenty SOFTRONIC powstały w odpowiedzi na potrzebę ciągłego rozwoju pracowników. To innowacyjna forma szkoleń zdalnych łącząca zalety e-learningu i szkoleń tradycyjnych. Pracownicy biurowi, specjaliści IT oraz osoby odpowiedzialne za Cyberbezpieczeństwo znajdą dla siebie odpowiedni pakiet, dzięki któremu przez 12 miesięcy będą mogli korzystać z szerokiego spektrum szkoleń. Elastyczność, dostępność, oszczędność i wygoda to dopiero preludium atutów jakie odkryjesz w trakcie korzystania z abonamentu.

Na Czym To Polega?

Każdy Uczestnik szkoleń w ramach Pakietów Abonamentowych otrzymuje dostęp za pomocą spersonalizowanego Konta w naszym Serwisie do dedykowanej strony, gdzie prezentowane są terminy szkoleń, na które może dokonywać rezerwacji uczestnictwa. Dostęp przyznany jest na okres 12 miesięcy, w czasie których Uczestnik może brać udział wielokrotnie we wszystkich szkoleniach w ramach danego Abonamentu. Po zapisaniu się na wybrane szkolenie, otrzymuje zaproszenie do jego udziału w formie spotkania online, gdzie będzie mógł na żywo w sposób interakcyjny uczestniczyć w zajęciach. Zapoznaj się z Regulaminem usługi Abonamentowej.

W ramach tego pakietu otrzymasz dostęp do 17 specjalistycznych szkoleń w formie online, z zakresu szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa.

Duration Icon 12 miesięcy
Price Icon 8 900 PLN netto/osobę
Location Icon Distance learning

 

Oferta Pakietowa Szkoleniowa

Wychodząc naprzeciw potrzebom w jednostkach JST stworzyliśmy specjalną ofertę pakietową z zakresu szkoleń Cyberbezpieczeństwa, która obejmuje szkolenie dla osoby z działu IT oraz szkolenie dla pracowników biurowych.

Proponujemy pakiet szkoleń, w którym otrzymują Państwo:

A) dedykowane szkolenie dla jednej osoby z działu IT (do wyboru jedno z poniższych)

 • Comptia Network+
 • Comptia Linux+
 • Comptia Security+
 • Comptia CySa+
B) szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla skierowanych przez urząd pracowników (SO-B-13 Cyberbezpieczeństwo w biurze i W Urzędzie).

Pakiet do zrealizowania w przeciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Każdy pracownik może wziąć udział w szkoleniu tylko jeden raz. Szkolenia z grupy B) odbywają się zdalnie w grupach maksymalnie 15-sto osobowych.

Łączna wartość pakietu (szkolenie A oraz B) jest zależna od liczby skierowanych pracowników na szkolenie B) z danego urzędu i wynosi:

 • od 1 do 30 pracowników (429 zł/miesięcznie lub koszt całkowity – 5 148 zł netto)
 • od 31 do 60 pracowników (549/miesięcznie lub koszt całkowity – 6 588 zł netto)
 • od 61 do 100 (699/miesięcznie lub koszt całkowity 8 388 zł netto)
 • od 101 do 150 (999/miesięcznie lub koszt całkowity 11 988 zł netto)
 • powyżej 151 – cena ustalana indywidualnie.

Każdy Uczestnik szkolenia A) oraz B) otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

 

WYDATKI W OBSZARZE TECHNICZNYM

 

USŁUGI WDROŻENIOWE
Wychodząc naprzeciw współczesnym wyzwaniom działów IT dostarczamy profesjonalne usługi w zakresie doradztwa, realizacji projektów wdrożeniowych oraz konsultacje. Jeśli stoisz przed wyzwaniem zmiany rozwiązania, czy planujesz wdrożenie czegoś zupełnie nowego i chciałbyś zasięgnąć konsultacji, czy wsparcia ze strony najwyższej klasy specjalistów to nie czekaj i zadaj nam pytanie. Zaproponujemy niezobowiązujące rozwiązanie.
Bazując na potencjale i wiedzy opartymi doświadczeniem oraz potwierdzonej statusami partnerskimi oferujemy usługi wdrożeniowe. Tworzymy rozwiązania zwiększające produktywność Twojej firmy w środowisku chmurowym, on-premise i hybrydowym. Zadbamy o Twoją ciągłość biznesową i elastyczność pracy wraz z obniżeniem kosztów IT. Nasz zespół skoncentruję się na bezpiecznych narzędziach do współpracy, integracji programów dla grup roboczych i zespołów technicznych, rozwiązaniach poczty e-mail dla firm, zarządzaniu urządzeniami, dodatkach lub bazach danych.
Pomożemy Twojej organizacji przemyśleć swoje strategie biznesowe i informatyczne, doradzimy, opracujemy plan oraz wdrożymy zmiany zapewniające skalowalność, dostępność i bezpieczeństwo. Nasze usługi opieramy na współpracy, nasi inżynierowie skupiają się na odpowiednich technologiach, aby zapewnić sukces wprowadzanych zmian. Możesz liczyć na nasze doświadczenie we wdrażaniu uzgodnionych rozwiązań na każdym z etapów ich wprowadzania. Zapewniamy najlepsze praktyki branżowe, pracujemy nad Twoją transformacją cyfrową dbając o Twoje zasoby i bezpieczeństwo.

Jakie usługi zrealizujesz z nami?

 • Usługi wdrożeniowe - począwszy od doradztwa, przez projektowanie, a kończąc na implementacji
 • Konsolidacja zasobów serwerowych
 • Integracja usług katalogowych
 • Migracje
 • Audyt bezpieczeństwa
 • Projektowanie, wdrożenia i optymalizacja dedykowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa
 • i wiele innych... czekamy na nowe pytania i wyzwania...

 

LICENCJE
Dostarczamy aktualne rozwiązania licencyjne Microsoft, które są kluczowe dla efektywnej pracy Twojej firmy oraz zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności w codziennych operacjach. Licencje Microsoft oferują dostęp do szerokiego zakresu aplikacji i narzędzi, które mogą znacząco zwiększyć produktywność Twojego zespołu oraz ułatwić zarządzanie infrastrukturą IT.
Jesteśmy autoryzowanym partnerem Microsoft, co oznacza, że oferujemy licencje legalne i zgodne z przepisami. Nasz zespół ekspertów zapewni Ci kompleksowe wsparcie techniczne, doradztwo w zakresie wyboru odpowiednich licencji.
 


Nie przegap darmowego minikursu "10 kroków do poprawy cyberbezpieczeństwa w JST" i zdobądź certyfikat!

Masz chwilę? Skorzystaj z naszego krótkiego kursu online, który wprowadzi Cię w kluczowe strategie cyberbezpieczeństwa.

10 lekcji przyjdzie prosto na Twoja skrzynkę mailową. Zarejestruj się i zacznij naukę. Bezpłatnie!


Podziel się: